Fankatoavana ny volavola-dalana laharana faha – 024/2012 tamin’ny 03 oktobra 2012 teto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita

Lany tao amin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina omaly Talata faha – 06 novambra 2012 tamin’ny 07 ora hariva ny Volavolan-dalàna laharana faha – 024/2012 tamin’ny 03 oktobra 2012 “autorisant la ratification de l’Accord de Financement du Programme de Formation Professionnelle et d’Amélioration de la Productivité Agricole (FORMAPROD) conclu le 03 Août 2012 entre la République …

Lany teto anivon’ny kongresin’ny tetezamita ny volavolan-dalana laharana faha –2012-009 tamin’ny 02 may

FANDANIANA NY FANDAHARAM-POTOANA FAHATELO ETO AMIN’NY KONGRESIN’NY TETEZAMITA manomboka ny Alarobia faha 07 Novembre 2012 ka hatramin’ny Alatsinainy faha 26 Novembre 2012 Androany faha 08 Novambra 2012 tamin’ny 10 ora sy 30 minitra maraina. Lany tao amin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro atrehina, androany Alakamisy faha 08 Novambra 2012 tamin’ny 10 ora sy sasany maraina, ny Fandaharam-potoana …