Araka ny Fandaharam-potoana lany teto anivon’ny Antenimierampirenena dia Volavolan-dalàna miisa 02 no natolotra hoankatoavin’ny  Solombavambahoaka androany Zoma faha 15 Jona 2018 tontolo andro; ireo Volavolan-dalàna ireo dia efa nodinihina sy nankatoavina tamin’ny Asam-baomiera.

Araka izany dia tapaka teo anivon’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimierampirenena- Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY notronon’ireo Mpikambana ao amin’ny Birao maharitra anankiroa fa:

-Ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fandaniana ny Volavolan-dalàna laharana faha 011/2018 tamin’ny 18 may 2018 momba ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakàna nasiam-panitsiana ho amin’ny taona 2018,

-Nankatoavina kosa ny Volavolan-dalàna laharana faha 019/2018 tamin’ny 30 may 2018 “Portant Loi de règlement pour 2016”. Ity Lalàna ity moa dia mandravona ny Teti-bolam-panjakàna hoan’ny taona 2016.

Marihina fa tonga nandray anjara tamin’izao Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina izao ireo Solombavambahoaka izay mitaky fanovàna sy ireo Solombavambahoaka izay nanantanteraka hatrany izao Fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona 2018 ity izao.

Tonga nanatrika izao fotoana izao ihany koa ny avy ao amin’ny Governemanta izay nahitana Minisitra miisa 02 dia Rtoa ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa- Minisitrin’ny Vola sy ny Teti-bola sy Atoa RASOLOELISON Lantoniaina- Minisitrin’ny Angovo sy ny Akoran’afo niaraka tamin’ireo Teknisiana maro.

Réagir

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *